slide

Bestuur NEVESTAM

Voorzitter

Mw Wilma Bijma (Welsh Pony en Cob Vereniging)
Harderwijkerweg 479
8077 RH Hulshorst
Tel. 06-53 11 53 55

Bestuurslid

Tjeert de Boer

Secretaris/Penningmeester

Mw. Reina Knaap (Falabella Stamboek Europa)
Postbus 62
8080 AB Elburg
Tel. 06-50 40 45 53

 

Naam en zetel

Artikel 1

1.1 De vereniging draagt de naam "Nederlandse Vereniging van Stamboeken"; verkorte naam: Nevestam.

1.2 Zij is statutair gevestigd te Nunspeet in de gemeente Nunspeet.

1.3 Zij is ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

Doel

Artikel 2

2.1 Het doel van de vereniging is de onafhankelijke belangenvertegenwoordiging te zijn van de door de Nederlandse toezichthouder erkende en nog te erkennen paarden/ponystamboeken en-fokkerijorganisaties.

2.2 Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door:

a. het onderhouden en bevorderen van contacten met toezichthouders, overheden, pers en andere betrokken organisaties;

b. het deelnemen aan overlegstructuren, het initiëren van discussies en het zoeken van samenwerking; bij dit alles neemt de vereniging een onafhankelijke positie in;

c. het geven van voorlichting en verstrekken van informatie;

d. alle andere haar ten dienste staande wettige middelen, die het bereiken van het gestelde doel kunnen bevorderen;

e. De vereniging handelt overeenkomstig door de ledenvergadering goedgekeurde reglementen.

Duur

Artikel 3

3.1 De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

3.2 Het verenigingsjaar en het boekjaar vallen samen met het kalenderjaar.

Leden

Artikel 4

4.1 De vereniging kent leden en aspirant-leden.

4.2 Leden van de vereniging zijn rechtspersonen die erkend zijn door de Nederlandse toezichthouderals paarden/ponystamboeken en -fokkerijorganisaties.

4.3 De rechtspersoon die lid wenst te worden, dient zich aan te melden bij het bestuur en daarbij de naam, adres en geboortedatum te vermelden van 1 natuurlijkepersoon die de rechtspersoon bij de vereniging rechtsgeldig kan vertegenwoordigen, samen met de namen en adressen van twee plaatsvervangers, zij dienen lid te zijn van de rechtspersoon. Tegelijk met de aanvraag wordt een kopie van de erkenning als erkende paarden/ponystamboek en -fokkerijorganisatie meegestuurd. De aanmelding wordt in behandeling genomen, nadat alle informatie is ontvangen; de ontvangst daarvan wordt bevestigd aan de aanvrager.

4.4 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van een kalenderjaar en wordt telkens stilzwijgend met een jaar verlengd.

4.5 Het bestuur houdt een register bij van de namen en adressen van de rechtspersonen die als lid en als aspirant-lid zijn toegelaten, dit register is voor leden ter inzage.

4.6 Het lidmaatschap is gebonden aan de rechtspersoon en is niet vatbaar voor overdracht.

4.7 Als aspirant-leden kunnen door het bestuur worden toegelaten, paarden/ponystamboeken en-fokkerijorganisaties die geen erkenning hebben van de Nederlandse toezichthouder. Een aspirant-lid bezit geen stemrecht in de ledenvergadering.

Einde lidmaatschap

Artikel 5

Het lidmaatschap eindigt:

5.1 door opzegging, ontzetting of wanneer het lid ophoudt te bestaan.

5.2 een lid kan het lidmaatschap schriftelijk opzeggen tegen het einde van het kalenderjaar met een opzegtermijn van 2 maanden. De ontvangst van het verzoek tot opzegging wordt schriftelijk bevestigd. Opzegging ontslaat het lid niet van het betalen van, nog bestaande, financiële verplichtingen.

5.3 door opzegging door/namens de vereniging. Een dergelijk besluit wordt genomen door de ledenvergadering op voorstel van het bestuur. Het bestuur kan de ledenvergadering hiertoe verzoeken als het lid heeft gehandeld in strijd met de statuten en/of reglementen van de vereniging en als voortzetting van het lidmaatschap niet van de vereniging kan worden gevergd. In deze ledenvergadering wordt het lid de gelegenheid geboden zich te verweren.

Geldmiddelen

Artikel 6

6.1 Een lid is gehouden tot het betalen van contributie welke jaarlijks door de ledenvergadering op voorstel van het bestuur wordt vastgesteld. Na de ledenvergadering, waar de contributie voor dat jaar is vast gesteld, krijgt het lid een rekening, deze dient binnen een maand betaald te zijn.

6.2 Een nieuw lid is gehouden tot het betalen van eenmalig entreegeld welke door de ledenvergadering op voorstel van het bestuur wordt vastgesteld.

6.3 De contributie is voor de leden uniform, er wordt geen onderscheid gemaakt naar de grootte van de organisatie van het lid.

6.4 De contributie voor de aspirant-leden is uniform; er wordt geen onderscheid gemaakt naar de grootte van de organisatie van de aspirant-leden.

6.5 Degenen die slechts gedurende een deel van een verenigingsjaar lid is, is de contributie betreffende dat jaar verschuldigd vanaf het kwartaal van lidmaatschap.

6.6 De vereniging mag geen commerciële activiteiten aangaan.

6.7 De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies, entreegelden, subsidies, erfstellingen, legaten, schenkingen en alle andere wettige middelen.

Bestuur

Artikel 7

7.1 Een bestuurslid vertegenwoordigd de rechtspersoon dat lid is.

7.2 Van elk lid mag maximaal één natuurlijk persoon bestuurslid zijn.

7.3 Het bestuur kan een kandidaat voor het bestuur voordragen.

7.4 Vanuit de leden kunnen bestuursleden worden voordragen.

7.5 Het bestuur bestaat uit min. drie of max. vijf natuurlijke personen en kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Ieder bestuurslid heeft één stem in de bestuursvergadering. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon vertegenwoordigd zijn. Eén persoon kan plaatsvervanger van meerdere functionarissen zijn.

7.6 ieder jaar treedt tenminste één bestuurslid af volgens een door het bestuur op te stellen rooster, met dien verstande dat geen aftreden plaatsvindt, zolang in de vacature niet is voorzien en de voorzitter en secretaris niet gelijktijdig aftreden. De afgetreden bestuursleden zijn terstond herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.

7.7 Het bestuurslidmaatschap eindigt doordat:

a. De rechtspersoon die hij/zij vertegenwoordigd het lidmaatschap van de vereniging heeft beëindigd;

b. De rechtspersoon aan het bestuur heeft aangegeven dat het bestuurslid, het lid niet langer vertegenwoordigd. Het lid ontvangt het verzoek een nieuw bestuurslid aan te wijzen en zijn vervanger neemt op de eerstkomende ledenvergadering de plaats in van het vertrekkende bestuurslid.

7.8 Mocht het bestuur uit minder dan drie bestuursleden bestaan, dan blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur schrijft binnen twee maanden een ledenvergadering uit om de vacature(s) te vervullen.

Bevoegdheden

Artikel 8

8.1 Tenzij de statuten anders bepalen, is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur is verantwoording schuldig aan de ledenvergadering. Het bestuur heeft alle bevoegdheden die in de statuten en andere reglementen niet aan anderen zijn toegekend.

8.2 De ledenvergadering kan besluiten nemen die door het bestuur dienen te worden uitgevoerd. Dergelijke besluiten dienen door de ledenvergadering te worden genomen met een meerderheid van 75% van de aanwezige leden. Een dergelijk besluit wordt toegevoegd aan de notulen van de ledenvergadering.

8.3 Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door een of meer commissies die door het bestuur worden benoemd.

8.4 Het bestuur kan de natuurlijke persoon verzoeken zijn vertegenwoordiging aantoonbaar te maken door middel van een door het bestuur van het lid ondertekend schrijven.

8.5 De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur.

8.6 Het bestuur behoeft voorafgaande goedkeuring van de ledenvergadering voor een besluit tot:

a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;

b. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

Vertegenwoordiging

Artikel 9

Onverminderd het in artikel 8 lid 8.5 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechten vertegenwoordigd door de voorzitter en/of secretaris en/of penningmeester, dan wel bij hun verhindering of ontstentenis door hun plaatsvervangers.

Vergaderingen

Artikel 10

De jaarlijkse ledenvergadering heeft plaats binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar. In deze vergadering wordt voorzien in vacature(s) die is (zijn) ontstaan in het bestuur, worden de jaarrekening en het jaarver¬slag goedgekeurd van het afgelopen kalenderjaar en de begroting voor het lopende kalenderjaar.

Artikel 11

11.1 Behalve de in artikel 10 vermelde jaarvergadering, die wordt uitgeschreven door of namens het bestuur, worden ledenvergaderingen gehouden:

a. indien het bestuur zulks wenselijk oordeelt;

b. indien tenminste 1/3 van het aantal leden dit schriftelijk en onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen aan het bestuur verzoeken.

11.2. indien het bestuur aan het in lid 11.1 sub b bedoelde verzoek geen gevolg heeft gegeven, zodanig dat de vergadering binnen zestig dagen na het verzoek van de leden gehouden kan worden, kunnen de verzoekers zelf de oproeping doen op kosten van de vereniging.

Artikel 12

12.1 De oproeping tot de ledenvergadering geschiedt uitsluitend schriftelijk aan de adressen van de leden en aspirant-leden zoals deze bekend zijn uit het register (eventueel door mededeling in een van de vereniging uitgaand orgaan).

12.2 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

12.3 De termijn van oproeping bedraagt tenminste zeven dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.

12.4 De ledenvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuur.

12.5 De notulen van de ledenvergaderingen worden opgemaakt door de secretaris van het bestuur.

12.6 Elk lid heeft één stem; deze wordt uitgebracht door de natuurlijke persoon die optreedt als rechtsgeldige vertegenwoordiger van het lid.

12.7 Stemming per volmacht of door middel van andere communicatiemogelijkheden is niet toegestaan.

Artikel 13

13.1 Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee of meer leden dit wenselijk acht/achten, met dien verstande dat elk jaar voor 1 juli een vergadering moet worden gehouden, waarin de jaarrekening betreffende het afgelopen verenigingsjaar, het jaarverslag betreffende dat jaar en de begroting voor het lopende jaar aan de orde komen.

13.2 Hetgeen in artikel 12 is bepaald voor de ledenvergaderingen geldt ook voor de bestuursvergaderingen met dien verstande, dat de termijn van oproeping in plaats van zeven dagen vier dagen is.

13.3 Elk lid van het bestuur heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Stemming per volmacht of door middel van andere communicatiemogelijkheden is niet toegestaan.

13.4 Het bestuur kan rechtsgeldige besluiten nemen ook al is niet voldaan aan het hiervoor in lid 13.3 bepaalde, voor zover voorzitter, penningmeester en de secretaris aanwezig zijn en naderhand de andere bestuurleden in de eerstvolgende bestuursvergadering daarmee instemmen.

Artikel 14

14.1 Alle besluiten, zowel van de ledenvergadering als van het bestuur worden, voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen.

14.2 Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk. Bij een stemming over personen wordt gebruikgemaakt van door het bestuur vastgestelde stembriefjes. Bij het tellen van de stemmen wordt gebruik gemaakt van een stemcommissie, waarvan de benoeming en taak geregeld wordt in het huishoudelijk reglement.

14.3 Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

14.4 Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft behaald, heeft herstemming plaats tussen die twee personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Hij die alsdan de meeste stemmen op zich verenigt, is gekozen. Indien bij deze herstemming de stemmen staken, beslist het lot.

14.5 Blanco stemmen en niet geldig uitgebrachte stemmen worden aangemerkt als ongeldige stemmen.

Begroting

Artikel 15

15.1 De penningmeester is gehouden jaarlijks voor één april een begroting voor het lopend verenigingsjaar op te stellen en aan ieder der leden van het bestuur een afschrift van het ontwerp toe te zenden.

15.2 De conceptbegroting dient te worden behandeld en te worden vastgesteld in de voor één mei te houden bestuursvergadering.

15.3 De conceptbegroting dient te worden behandeld en te worden goedgekeurd in de voor één juli te houden ledenvergadering.

Jaarrekening

Artikel 16

16.1 De penningmeester is gehouden jaarlijks voor één april een jaarrekening op te stellen en aan ieder der leden van het bestuur een afschrift daarvan toe te zenden.

16.2 De rekening dient te worden behandeld en te worden vastgesteld in de voor één mei te houden bestuursvergadering.

16.3 De jaarrekening dient te worden gecontroleerd door een telkenmale voor het volgende jaar door de ledenvergadering uit de leden te benoemen kascommissie van minimaal twee personen, waarvan de benoeming en taak geregeld wordt in het huishoudelijk reglement. Nadat de kascommissie de controle heeft uitgevoerd, brengt deze in de voor één juli te houden ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.

16.4 De goedkeuring door de ledenvergadering van de jaarrekening strekt, voor wat het daarin vermelde betreft, de penningmeester tot decharge, behoudens later blijkende onjuistheden betreffende de vermeldingen.

Jaarverslag

Artikel 17

17.1 De secretaris is gehouden jaarlijks voor één april een jaarverslag op te stellen.

17.2 Al hetgeen in de leden 16.1 en 16.2 van artikel 16 is bepaald voor de jaarrekening geldt ook voor het jaarverslag, met dien verstande, dat waar sprake is van penningmeester moet worden gelezen secretaris. Dit verslag bevat ten minste de ontwikkelingen in de verenigingen en een overzicht van de uitgevoerde activiteiten.

Reglementen

Artikel 18

De ledenvergadering kan vaststellen:

a. een huishoudelijk reglement en

b. ieder ander door de ledenvergadering wenselijk geacht reglement.

Deze reglementen mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of met de statuten.

Wijziging statuten

Artikel 19

19.1 De ledenvergadering kan besluiten tot wijziging der statuten, respectievelijk tot ontbinding, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde der leden aanwezig is. Bij de oproeping tot een vergadering waarin zal worden besloten tot statutenwijziging dient de tekst van de voorgestelde wijziging te worden vermeld.

19.2 Is in een vergadering waarin een voorstel tot wijziging der statuten, casu quo ontbinding, zal worden genomen, het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt niet eerder dan dertig dagen en niet later dan zestig dagen nadien een tweede vergadering gehouden, waarin een besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige leden, mits met de in lid 19.1 bedoelde meerderheid van stemmen.

19.3 Een statutenwijziging mag niet tot gevolg hebben, dat de leden aansprakelijk worden gesteld voor de verbintenissen van de vereni¬ging en/of dat de verplichtingen van de leden tegenover de vereniging worden verzwaard.

19.4 Een statutenwijziging dient in een notariële akte te worden vastgesteld.

Ontbinding

Artikel 20

20.1 Ingeval van ontbinding geschiedt de liquidatie door het bestuur, tenzij de ledenvergadering anders beslist.

20.2 De statuten blijven voor zover mogelijk van kracht.

20.3 Een eventueel liquidatiesaldo wordt aangewend voor een door de ledenvergadering te bepalen doel, of verdeeld onder de dan aangesloten leden.

Slotbepaling

Artikel 21

In gevallen waarin niet bij of krachtens de statuten, de wet of bedoelde reglementen is voorzien, dan wel sprake is van geschil over de interpretatie van de statuten, beslist in eerste instantie het bestuur en beslist in hoogste instantie de ledenvergadering.