slide

De focus van Nevestam betreft de zaken die gerelateerd zijn aan de stamboeken, zoals fokkerijregelgeving, diergezondheid, I&R en dierwelzijn.

Fokkerijregelgeving
Alle paarden- en ponystamboeken dienen per 1-10-2011 een aanvraag bij het Productschap Vlees en Vee te hebben ingediend, teneinde per 1-1-2012 als stamboek erkend te zijn of blijven. Nevestam gaat er vanuit dat het toetsingskader transparant en inzichtelijk is en dat stamboeken de gelegenheid krijgen onvolkomenheden te herstellen. Nevestam zal in gesprek gaan met de PVV en leden als er problemen bij het verstrekken van de erkenning zijn om te onderzoeken welke oplossingen kunnen worden gevonden.

Diergezondheid
Een zoönose is een infectieziekte die kan worden overgedragen van dieren op mensen en is daarom veelal bestrijdingsplichtig. Bij een uitbraak neemt de overheid het initiatief tot bestrijding en wordt een draaiboek in werking gesteld. Bij een uitbraak wordt door de overheid een gebied aangewezen waarbinnen door de overheid wordt gecontroleerd welke dieren zich in dat gebied bevinden en worden de benodigde maatregelen genomen. De bestrijding kan bestaan uit verplichte entingen, hygiënemaatregelen en/of ruimingen. Diertransporten zijn in dat gebied verboden en dat wordt door/namens de overheid bewaakt.

Nevestam wil de bekendheid van deze ziekten bij de leden bevorderen door informatie te geven over de preventie, entingen, hygiënemaatregelen en bestrijding. Nevestam wil met de overheid meedenken over bestrijdingstactieken en draaiboeken. Een bedreiging van de insleep van een dierziekte kan goed bestreden worden door hygiëne- en reinigingsmaatregelen op te leggen aan de transporteurs van paarden; een uitbreiding van I&R wordt daarbij niet gezien als eerste oplossing.

I&R
De Europese regelgeving mbt I&R is van kracht geworden om alle paarden en pony's te identificeren en te registreren. Het doel daarvan was om dieren die behandeld werden met bepaalde medicijnen, uit te sluiten voor de menselijke consumptie. De uiterlijke kenmerken van het dier worden vastgelegd, in het dier wordt een microchip aangebracht en de gegevens worden vastgelegd in het paspoort. Het nummer van de microchip en het stamboek dat het paspoort heeft uitgegeven, worden vastgelegd in de databank van de overheid. Wordt het dier aangeboden voor de slacht, dan wordt in het paspoort gecontroleerd of er aantekeningen door de dierenarts zijn gemaakt die het dier ongeschikt maken voor de menselijke consumptie.

Dit systeem voldoet voor wat betreft het uitsluiten van dieren voor menselijke consumptie.

Momenteel is er een discussie losgebarsten of het ook niet handig zou zijn het I&R-systeem uit te breiden met een up-to-date registratie van de verblijfplaats van het dier en een up-to-date registratie van de eigenaar van het dier. De aanleiding voor deze discussie is, dat deze registraties bij een uitbraak van een dierziekte behulpzaam zouden zijn in de bestrijding. Nevestam vindt een uitbreiding van het I&R-systeem geen goede maatregel, omdat het de insleep van dierziekten niet voorkomt en wij vinden preventie beter dan bestrijding.   Om risico's op insleep van dierziekten uit het buitenland te beperken, is het veel effectiever om hygiëne- en reinigingsmaatregelen op te leggen aan het transporteren van paarden en pony's. Nevestam is ook van mening dat het huidige I&R-systeem, conform de EU regelgeving, moet worden gevolgd en dat het niet zinvol is om daarop een Nederlandse uitbreiding aan te brengen. Het is belangrijk om het 'level playing field' in stand te laten.